Trwy'r erthygl hon, byddwn yn gwybod Beth yw ffurf. Ei swyddogaeth a'i ddosbarthiad, y mathau o ffurfiau sy'n bodoli ar gyfer y gwahanol dasgau, wedi'u hargraffu neu'n ddigidol, a llawer mwy o wybodaeth ar y pwnc hwn o ddiddordeb. Peidiwch â rhoi'r gorau i ddarllen y post hwn.

BETH YW FFURFLEN

Math o ddogfen yw ffurflen, y gellir ei hargraffu ar bapur neu ei digideiddio. Defnyddir y ffurflenni i gael mynediad at wybodaeth benodol am bobl neu gwmnïau, sy'n berthnasol i'r ymgeisydd. Mae'r ffurflenni'n cynnwys gwybodaeth hanfodol a reoleiddir o dan safonau gweinyddol penodol.

Ffurflen: cronfa ddata o ddiddordeb

Mae'r ffurflenni yn cadw rhai fformatau yn unol ag anghenion y person neu'r cwmni sydd angen y wybodaeth y gofynnir amdani ynddynt.

Mae’r rhain yn cynnwys cwestiynau a data penodol, gyda bylchau gwag, lle mae’n rhaid i’r sawl y cyfeirir y ffurflen ato ateb pob maes gyda’r wybodaeth gywir, mewn ymateb i’r hyn a nodir yn y ffurf honno.

Ystyrir bod y math hwn o ddogfennaeth yn offeryn llafur, y mae ei gyfeiriadedd wedi'i anelu at gadw'r data angenrheidiol ar bwnc penodol, mewn ffordd hawdd a syml, o dan statudau gweinyddol y cwmnïau.

Mae pob ffurflen wedi teipio data o'r blaen sy'n aros yn fylchau sefydlog a gwag, i osod gwybodaeth a all amrywio yn dibynnu ar bwy sy'n llenwi'r bylchau hynny. Mae gan bob un o'r meysydd mewn ffurf ei ystyr, er enghraifft: y maes "enw" yw ymateb gyda'r enw, "dyddiad geni", gyda'r ymateb cyfeirio ac yn y blaen.

Mae'r rhain yn rhybuddio'r ymgeisydd am y wybodaeth y mae ei hangen arno neu y bydd ei hangen ar amser penodol. Cedwir y ffurflenni hyn yn drefnus ac wedi'u cysoni, fel cronfa ddata, wedi'u harchifo.

Mae angen gwybodaeth benodol ar bob cwmni, yn dibynnu ar ei swyddogaethau, mae'r ffurflenni'n casglu'r data mewn ffordd drefnus. Mae pwrpas penodol i'r templedi syml neu gymhleth hyn.

Gellir gwneud y cronfeydd data â llaw ac yn ddigidol. Trefnir hyn trwy rai cymwysiadau a ddyluniwyd fel y gellir rheoli ffurflen yn effeithlon, trwy SGBD (Systemau Rheoli Cronfa Ddata).

Trwy'r DBMS, mae data perthnasol yn cael ei storio y gellir ei arsylwi ar yr eiliad angenrheidiol, yn hawdd ac yn effeithlon.

Mae'r priodweddau sydd gan Systemau Rheoli Cronfeydd Data, yn ogystal â'u cymhwysiad, yn cael eu defnyddio gan wybodeg, mewn ffordd strwythurol. Mae'r cymwysiadau hyn fel arfer yn cael eu defnyddio'n fwy gan endidau cyhoeddus neu gwmnïau.

Felly, gellir ei alw'n Ffurflen, i'r dogfennau lle mae gweithdrefnau a ddefnyddir fel model cyflwyno i'r defnyddiwr. Mae yna amrywiol Safonau Diogelwch Cyfrifiaduron, sy'n berthnasol i'r gwahanol ffurfiau digidol, ar gyfer diogelwch storio data.

Rhannau o ffurflen

Mae pob ffurf yn cynnwys gwahanol rannau sy'n ei ffurfio, sydd â'u pwysigrwydd eu hunain:

Pen uchaf neu bennawd

Ar y pwynt hwn ar y ffurflen, enwir y sefydliad tarddiad, enw'r ffurflen, ac ati. Mae wedi bod yn gyflwyniad y bydd y corff yn ei ddatblygu.

Ffurfio corff

Yn y rhan hon datblygir bron yr holl wybodaeth y gofynnir amdani yn y ffurflen. Mae pob maes wedi'i gynllunio mewn modd cywir a threfnus, yn seiliedig ar yr atebion rydych chi am eu cael.

Is eithaf neu droed

Er y gall y ffurflenni gynnwys mwy nag un dudalen, y pwynt hwn yw terfyn olaf y wybodaeth ofynnol. Mae'n nodi'r llofnodion a'r seliau dilysu. Er mwyn i'r data gael ei gofrestru, o dan god cofrestru.

Pwrpas ffurflen

Mae'r ffurflenni wedi'u rhag-gynllunio i fodloni gofynion cwmnïau neu sefydliadau, yn seiliedig ar ddiben penodol.

Rhaid iddynt ganiatáu cael gwybodaeth er mwyn gallu prosesu’r data’n effeithlon, gan ddarparu’r gwerth cyfreithiol i drafodion penodol.

Mae yna ffurflenni sylfaenol fel y rhai a ddefnyddir ar gyfer cofrestriadau defnyddwyr neu sylwadau ar dudalennau Rhyngrwyd. Ynddyn nhw dim ond y meysydd enw, cyfenw ac e-byst sydd ei angen i lenwi.

Hefyd, mae yna ffurflenni mwy cymhleth, sy'n gofyn am lenwi amrywiol feysydd gyda gwybodaeth fwy perthnasol, megis: cofrestru, cais am swydd, ac ati. Yn yr achosion hyn, dylid cwblhau mwy o feysydd ar wahân i'r rhai sylfaenol a grybwyllwyd eisoes, megis cyfeiriad busnes, cartref, gwefannau, mwy o ddata personol, ac ati.

Mae'r ffurflenni mwyaf cefnogol yn bwysig iawn, oherwydd fe'u defnyddir fel canllaw mewn gwahanol drafodion gweinyddol.

FFURFLEN A GEFNOGIR FWYAF BETH YW FFURFLEN

Swyddogaeth ffurflen

Nid yw swyddogaeth y ffurflenni yn ddim mwy na chofnodi gwybodaeth i'w chadw yn y gronfa ddata gyfatebol. Maent fel ffenestri wedi'u rhaglennu sy'n hysbysu defnyddwyr o'r wybodaeth y gofynnir amdani ganddynt, fel bod ganddynt fynediad i gronfa ddata benodol, megis rhai tudalennau Rhyngrwyd.

Mae rhai tudalennau yn gofyn am lenwi ffurflen, er mwyn arbed y data mynediad a chael mynediad i'r wybodaeth, hyn o ran ffurflenni digidol. Mae'r math hwn o ffurflen yn seiliedig ar raglen Mynediad, a ddefnyddir i wneud y gorau o'r wybodaeth.

Defnydd o'r ffurflenni

Mae'r holl ffurflenni yn wahanol yn seiliedig ar y gofynion y gofynnwyd amdanynt ac yn cael eu paratoi at ddiben penodol. Ei brif swyddogaeth yw storio a dosbarthu data, y gellir ei gofnodi'n effeithlon trwy'r ffurflenni.

Mae defnyddio ffurflenni yn rhoi manteision mawr i ni, cyn belled â'n bod yn defnyddio dyluniad ymhelaethu'n iawn. Bydd modelau ffurf wedi'u dylunio'n berffaith yn darparu cronfa ddata ddigonol ac optimaidd. fewn y Rhannau o Dudalen We, Gallwn hefyd ddod o hyd i ffurflen, a all ofyn am wybodaeth i gofrestru ar y we.

Am y rheswm hwn, mae'r gwahanol gwmnïau neu sefydliadau yn datblygu cynllun ffurf benodol sy'n briodol i'r wybodaeth y mae angen iddynt ei chael. Dyma rai enghreifftiau o ffurflenni:

 • Mae ffurflenni cofrestru wedi'u cynllunio i ddarganfod pwy yw eich defnyddwyr.
 • Mae ffurflenni barn wedi'u cynllunio i gasglu gwybodaeth am flas defnyddwyr.
 • Dyluniwch fodel ffurflen we i ddiweddaru'r cronfeydd data yn gyson.
 • Ffurflenni fel offer chwilio i leoli gwefannau.
 • Gwneir ffurflenni cofrestru ar-lein i lenwi gwybodaeth am ryw fath o ddigwyddiad.
 • Ffurflenni Mynediad a Chofrestru, sy'n rheoleiddio mynediad i rai gwefannau.

Bydd gan lawer o ffurflenni rai ffenestri opsiwn cwympo, blychau i wirio data, botymau fel offer defnydd, rhestrau o wahanol opsiynau i ddewis ohonynt, ac ati.

Pan fydd gwahanol feysydd y ffurflenni digidol wedi'u cwblhau, maent yn dangos yr opsiwn i ni ei anfon, sy'n gweithredu fel anfonwr y wybodaeth i "reolwr ffurflen", a fydd yn gwneud y gorau o'r data yn unol â meini prawf sefydledig penodol. Gellir gwneud yr optimeiddio hwn fel a ganlyn:

 • Bydd y rheolwr yn storio'r data mewn "cronfa ddata" i'w ddefnyddio'n ddiweddarach.
 • Bydd y wybodaeth yn cael ei hanfon trwy e-bost, yn uniongyrchol at weinyddwr y we.
 • Bydd y wybodaeth o'r ffurflenni yn cael ei hychwanegu'n uniongyrchol i gronfa ddata'r we.
 • Bydd y data yn cyrraedd yn uniongyrchol ar wefan y safle.

Yn seiliedig ar y math hwn o ffurflenni digidol, mae'n berthnasol dylunio system sy'n cadarnhau bod y data a anfonwyd gan y defnyddiwr wedi'i dderbyn. Mae hefyd yn bwysig gosod dolen sy'n ailgyfeirio i'r brif dudalen.

Dosbarthiad ffurf

Mae'n bwysig dosbarthu'r ffurflenni yn ôl y rheolaeth protocol a sefydlwyd gan y cwmni neu'r sefydliad, gyda'r dulliau a ddefnyddir yn wahanol:

Rhif cydberthynol

Neilltuir amgodiad penodol ar gyfer pob ffurflen. Fodd bynnag, mae'n amhroffidiol iawn o ran optimeiddio ac mae'n hen ffasiwn yn gyson, am y rheswm hwn dim ond ar gyfer cwmnïau bach y caiff ei ddefnyddio.

MATH O DDOSBARTHIAD BETH YW FFURFLEN

Yn ôl maes cyhoeddi

At y diben hwn, dylid neilltuo tua chant o nifer. Enghreifftiau:

Pryniannau: 0000 i 0999

Cyfrifeg: 1000 i 1999

Gwerthiannau: 2000 i 2999

Rhaid rhoi digidau penodol i bob ardal a rhif dilyniannol.

Siopa: 01 - 0000

Cyfrifeg: 02 - 0000

Gwerthiant: 03 - 0000

Trwy'r weithdrefn y mae'n ymyrryd ynddi

Mae hyn yn rhoi'r manteision mwyaf ffafriol i hwyluso tarddiad y ffurflen i'r defnyddiwr.

Ffurfio systemau rheoli

Yn seiliedig ar gynlluniau penodol gan y cwmni i reoleiddio rhai gweithrediadau, gan wneud y gorau o hylifedd y dogfennau, cynhelir rheolaeth ffurflen, mewn ffordd effeithlon sy'n gwneud y gorau o fonitro'r gronfa ddata.

Ystyriaethau cyffredinol o systemau rheoli

Dylai ffurflenni nad ydynt yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol gael eu taflu neu eu dadactifadu yn unig, gan actifadu ffurflenni gyda chynlluniau effeithlon sy'n lleihau diffygion a gwallau yn y gronfa ddata.

Lefel sefydliad

Er mwyn cadw rheolaeth y ffurflenni wedi'i optimeiddio, rhaid ei threfnu yn seiliedig ar weledigaeth o ansawdd uchel, sy'n rheoleiddio adolygu a chydlynu'r ffurflenni dywededig. Gan gymryd i ystyriaeth argymhellion y dadansoddwyr systemau a'r defnyddwyr eu hunain, gan fod y llif dadansoddi yn caniatáu hysbysu dosbarthiad cywir y data yn seiliedig ar y defnyddwyr.

Rheoli ffurf

O'r eiliad hon ymlaen, mae rhaglen reoli ynghlwm, fel sail strwythurau gwleidyddol y cwmni neu'r sefydliad, i wneud y gorau o'r ffurflenni ac felly'n gallu dod i ateb os oes rhyw fath o broblem.

Rhaid i'r systemau a'r strwythur gweithdrefnol i reoli ansawdd ffurflenni fynd law yn llaw. Yn y maes hwn gwelir nifer o bwyntiau penodol, megis: prif thema'r ffurf a'r thema uwchradd.

Y mynegai swyddogaethol

Y mynegai hwn a gynhyrchir ar yr un pryd yw offeryn cymorth pwysicaf y sylfaen reoli, ac ynddo cedwir yr holl ffurflenni gyda'i gilydd yn unol â'u pwrpas ar gyfer cronfa ddata'r cwmni.

Dim ond y bobl sy'n gyfrifol am reoli'r ffurflenni all gofnodi'r mynegai hwn. Os, yn yr optimeiddio, mae rhyw ffurf yn union yr un fath ag un arall, neu debyg, bydd yn cael ei astudio y gellir ei ddileu ac sy'n cynnal y gofynion angenrheidiol ar gyfer y gronfa ddata. Dim ond mewn: awdurdodi, anfonebu, cyfarwyddo, hysbysu, cofrestru, adrodd a mynnu y mae'r cwmnïau'n cynnal eu diddordeb.

Camau i greu ffurflen

Mae cyfres o gamau i'w dilyn i ddylunio ffurflenni ansawdd yn seiliedig ar rai gofynion hanfodol, y mwyaf perthnasol isod:

 • Gwneir cyfrif sampl ar gyfer pob ffurflen.
 • Yna gosodir y ffurflenni fesul setiau yn ôl thema eu datblygiad.
 • Awn ymlaen i isrannu pynciau pwysig pob ffurf.
 • Mae'n rhaid i chi osod cod yn ôl y thema.
 • Maent yn cael eu grwpio yn ôl eu swyddogaeth.
 • Mae ychwanegu cod yn ôl ei swyddogaeth yn hanfodol.
 • Trefnir ffolderi archif fesul adran.
 • Mae angen cynhyrchu rhestr gyda thablwr i nodi enwau pob ffurflen ynghyd â'r codau cyfatebol ar gyfer pob un.

Ystyriaethau cyffredinol ar gyfer paratoi ffurflen

Wrth ddylunio ffurf o ansawdd rhaid inni bwyso a mesur rhai manteision ac anfanteision, i gyrraedd llwyddiant ysgubol. Y peth cyntaf y dylai'r dadansoddwr edrych arno a'i ddadansoddi yw'r hyn y mae math penodol o ffurf wedi'i gynllunio ar ei gyfer ac a oes ffurfiau tebyg eraill.

Pan fyddwch chi'n dechrau dylunio, rhaid i chi ystyried sylfaen y papur a fydd yn cael ei ddefnyddio, os caiff ei argraffu, ynghyd â'r ffont i'w ddefnyddio. Felly, mae'n bwysig disgrifio cynnwys y ffurflen mewn rhestr cyn symud ymlaen i'w dylunio.

Yna byddwn yn symud ymlaen i arsylwi a dadansoddi'r gofod a fydd ar ôl ym mhob maes, sy'n gwneud y gorau o lenwi'r data yn gywir, gan ystyried a oes rhaid ei lenwi â llaw, â pheiriant neu'n ddigidol.

Yn y modd hwn, bydd yn bosibl dileu mannau gwag neu farw a chysgodi gormodol. Paratowyd pob ffurflen ar gyfer adran brawf am tua chwe mis.

Mathau o ffurflenni

Mae pob ffurflen wedi'i chynllunio ar gyfer defnydd penodol, er bod llawer o fathau, cedwir pob un o dan fformat tebyg. Dyma restr o rai o'r ffurfiau a ddefnyddir fwyaf:

 • Gorchmynion gwaith
 • Rhannau Oriau
 • Rhestrau gwirio
 • Polls
 • Arolygiadau
 • Archwiliadau
 • Gorchmynion
 • Rheoli cerbydau

Ffurflenni rhagargraffedig

Gallwn ddod o hyd i wahanol fathau o ffurfiau yn y farchnad, rhai digidol ac eraill wedi'u rhagargraffu, trwy gelf graffig, gall y rhain fod:

 • Dail rhydd: Mae'r ffurflenni hyn at ddefnydd unigol. Gellir eu gwneud mewn argraffwyr celfyddydau graffig, gall eu model argraffu amrywio yn dibynnu ar y ffurfdeip neu'r cylchdro a ddefnyddir. Gall y rhain gael toriad uchaf i drin y cynfasau yn unigol. Maent yn cael eu llenwi â llaw neu â pheiriant.
 • Dalennau parhaus: Mae ffurflenni a ddyluniwyd yn y modd hwn yn cael eu cynhyrchu ar beiriant cylchdro a'u defnyddio gydag argraffwyr dalennau di-dor. Gall enghraifft o hyn gynnwys: sieciau, bonion cyflog neu brawf o incwm a threuliau, anfonebau, ac ati.
 • Cardiau: Mae'r ffurfiau hyn yn cael eu gweithio o dan ddyluniad penodol gyda math o gramadeg ac fe'u gwneir ar gardbord. Mae'r grammage hwn yn ôl y defnydd ohono. Mae yna gardiau busnes, rheoli mynediad ac ymadael gweithwyr personél, ac ati.
 • Amlenni: mae'r amlenni wedi'u dylunio yn seiliedig ar feintiau penodol penodol a phwysau gwahanol. Fe'u gwneir mewn maint cyfreithlon, llythyren, manila neu fath o fag gohebiaeth. Rhaid i'r math hwn o amlen gynnwys gramadeg o gant a deg i gant ac ugain gram fel bod ei thrin yn gwrthsefyll y drefn y mae'n agored iddi, heb fod mewn perygl o gael ei difrodi.

Ffurflenni electronig

Ar hyn o bryd, ffurflenni digidol yw'r rhai a ddefnyddir fwyaf am lawer o resymau, yn gyntaf mae trin data yn symlach, yn ail, cydweithio â'r ecosystem, ymhlith ffactorau pwysig eraill. Mae ffurflenni digidol hyd yn oed yn haws i'w llenwi.

Mae'r meysydd ar gyfer ysgrifennu yn y ffurfiau hyn fel arfer wedi'u pennu ymlaen llaw, er bod eraill yn cynnal hyd amrywiol, trwy dabiau cwympo. Ar gyfer dewis syml ar ffurf, caiff yr ymatebion eu hoptimeiddio mewn ffordd symlach, gyda blychau priodol at y diben hwn, fel bod yr opsiwn a ddewiswyd yn cael ei farcio gydag un clic ar y llygoden.

Ar gyfer y ffurflenni hyn cynhyrchir opsiwn rhagosodedig ar gyfer rhai meysydd sefydledig. Mae hyn yn gwneud eu llenwi yn llawer symlach. Gan ei fod yn gyfrifiadur sy'n cyflawni'r weithred i lenwi'r meysydd yn y ffurflenni hyn, mae'n cael ei optimeiddio, heb y gwallau teipio arferol.

Gan eu bod yn gysylltiedig â rhwydweithiau, mae trosglwyddo data yn fwy effeithlon, felly mae'r ffurflenni wrth law yn diflannu. Am y rheswm hwn, anfon data yn seiliedig ar aun Cleient Gweinydd, Gellir ei ddylunio rhwng cleientiaid penodol lluosog (defnyddwyr), gan optimeiddio anfon gwybodaeth.

Mae Windows yn cynnwys llawer o ategolion gan gynnwys prosesydd geiriau swyddogaethol (WordPad), mae ganddo raglen graffeg (Paint) a rhaglen gyfathrebu (HyperTerminal). Gallwn hefyd ddod o hyd i gymhorthion fel cyfrifiannell a llyfr nodiadau (Notepad). Rhaglenni eraill hawdd eu defnyddio yw Microsoft Office, sy'n eich galluogi i greu ffurfiau digidol effeithlon.

Mathau o feysydd mewn ffurflenni

Gellir dylunio'r meysydd sy'n cael eu teipio yn y ffurflenni mewn gwahanol ffyrdd. Fodd bynnag, maent wedi'u strwythuro o dan yr un canllawiau â "Character Strings". Ar gyfer dilysu data bydd angen defnyddio JavaScrip a priori.

Siart Gantt

Mae'r siart Gant neu'r siart hwn yn arf poblogaidd iawn. Trwyddo, gallwch asesu'r amseroedd a ddefnyddir yn y gwahanol weithgareddau ynghyd â'r cysegriad eithafol o'r un peth.

Nid yw'n ddiagram sy'n optimeiddio'r gwerthoedd ar unwaith, ond dros amser, mae'n cyfanswm ac yn nodi'r tasgau a gyflawnir ac yn llwyddo i'w gwahaniaethu. Henry Laurence Gantt, tua chanol pedwar ar bymtheg cant a phedwar ugain a phymtheg, a gynlluniodd a lluniodd y diagram hwn yn y Gorllewin, gan ei gymryd i'r brig.

Mae'r offeryn poblogaidd hwn yn gwahaniaethu rhwng yr amser a dreulir ar wahanol dasgau wedi'u hamserlennu ar gyfer ffurflenni a'r gronfa ddata. Heb ddangos perthynas gydlynol rhwng gweithgareddau, trwy osod tasgau dros amser, mae'n caniatáu nodi eu cyd-ddibyniaethau.

Creu siartiau Gantt gydag offer cyfrifiadurol

Mae'n hawdd gwneud siartiau Gantt o daenlen. Dim ond rhai celloedd penodol y bydd yn rhaid i chi eu marcio fel bod pob un yn cynrychioli'r dasg gyfatebol i'w defnyddio yn y diagram.

Dyma rai o'r systemau sy'n llwyddo i awtomeiddio'r rhaglen hon: MS Excel a Libre / Open Office Calc Gallwch hefyd ddod o hyd i offer rheoli eraill ar gyfer prosiectau penodol, sy'n ein galluogi i wneud y gorau o dasgau gan ddefnyddio siart Gantt ar y sgrin gartref.

Trwy osod y tasgau gofynnol yn y cynllunio amserlen, mae'r amserlen yn cynrychioli'r tasgau hirdymor hyn trwy siart Gantt. Gallwn ddod o hyd i fwy o offer rhad ac am ddim sy'n ein galluogi i gyflawni'r un gweithrediadau. Mae'n rhaid i chi hefyd ystyried offer y gwahanol dudalennau gwe.

Yn seiliedig ar bopeth yr ydym wedi'i ddysgu yn yr erthygl ddiddorol ac addysgiadol hon am ffurflenni, gallwn ddeall eu swyddogaeth yn well yn seiliedig ar y data sy'n ofynnol gan gwmnïau neu sefydliadau penodol.

Gwybod bod ffurflenni yn ddogfennau y gellir eu dylunio ar bapur neu'n electronig. Gan eu bod yn sefydlog, mae rhai meysydd i'w llenwi â rhai newidynnau cwymplen a gydag amrywiad yn y gronfa ddata sefydledig.

Mae'r ffurflenni'n eithaf ymarferol oherwydd eu bod yn cynnal codau chwilio sydd yn y tymor byr neu'r tymor hir yn caniatáu ichi chwilio am wybodaeth mewn cronfa ddata o ddiddordeb. Ynddyn nhw eu hunain, fe'u hystyrir yn offerynnau llafur, sy'n gyfrifol am drosglwyddo gwybodaeth o ddefnyddiwr i ddefnyddiwr, hwyluso datblygiad cynnwys a gweithdrefnau gweinyddol, o gwmnïau o dan eu protocolau eu hunain.

Trwy ddysgu defnydd, swyddogaeth, a rhannau o ffurf, daw ei ddefnyddioldeb yn amlwg yn seiliedig ar y data sydd ei angen gan staff mewn sefydliadau penodol. Gwyddom fod yna ffurfiau syml ac eraill yn fwy cymhleth, ond mae pob un ohonynt yn caniatáu rheoli cronfa ddata yn y ffordd orau bosibl. Ymhlith prif rannau ffurflen, mae'r canlynol yn sefyll allan:

 • Pen uchaf neu bennawd.
 • Ffurfio corff.
 • Pen gwaelod neu droedyn.

Beth yw Dyfodol Ffurflenni?

Ar hyn o bryd, mae'r strwythurau angenrheidiol wedi'u cynnal i symleiddio bywyd, fel bod cwmnïau angen atebion ar unwaith i'w problemau, o dan adnoddau rheoli busnes hawdd a gorau posibl. Felly maent yn troi at strwythurau digidol wrth drin gwybodaeth a data y gellir eu cofnodi'n syml ac yn effeithlon.

Mae'r rhain yn hawdd i'w defnyddio a gellir eu defnyddio ar unrhyw adeg heb wastraffu amser yn chwilio trwy ffeiliau enfawr. Maent wedi'u ffeilio'n ddigidol, yn fwy cyflawn a chywir na ffurflenni papur, ac yn fwy cryno.

Felly, yn y dyfodol, mae'n fwyaf tebygol y bydd ffurflenni papur yn peidio â bod yn ddefnyddiol i gwmnïau neu sefydliadau, gan fod technoleg yn datblygu fwyfwy. Dyna pam mae ymddangosiad ffurf ddigidol mor bwysig ag un ar bapur, mae lliwiau, logos, enwau, ac ati wedi'u cynllunio i gynnal uniondeb y cwmnïau a'u gwahaniaethu, felly dyluniad personol o'u hunain.

Trwy ddefnyddio'r ffurflenni'n electronig, mae'r lwfansau gwall yn cael eu dynwared, felly, mae'r gronfa ddata yn fwy penodol a dibynadwy.

Heb adael ar ôl, mae helpu'r ecosystem gyda ffurfiau digidol yn llawer mwy effeithiol, oherwydd ymhlith pethau eraill mae'n arbed papur, inc, ac ati.

Sut gall MoreApp helpu gyda'ch Ffurflenni?

Mae MoreApp yn offeryn sy'n helpu cwmnïau corfforaethol yn ddigidol, gan wneud y defnydd gorau o ffurflenni digidol mewn ffordd gyflymach a mwy ymarferol. Gyda chymorth ei Gynhyrchydd Ffurflenni, mae'n digideiddio cwmnïau, gan symleiddio prosesau. Gyda chymorth MoreApp, mae dyluniadau'n cael eu creu o fewn y platfform trwy Widgets.

 • Gallwch ychwanegu delweddau
 • Mewn ffordd syml mae'r cyfeiriad yn cael ei osod
 • Allforio data i Excel, Google Sheets neu Onedrive

O fewn y cymhwysiad mae dwy ffordd syml o greu'r ffurflen sydd eisoes wedi'i dylunio: o'r Ap neu o'r Web Client.

 • Heb yr angen i gael y gwasanaeth rhyngrwyd yn weithredol, gellir cipio data.
 • Gallwch atodi PDF a phostio'r ffurflenni.
 • Gyda MoreApp, bydd y gronfa ddata ar unwaith a gellir ei chyrchu pryd bynnag y bydd ei hangen.

Mae dau fath o ffurf, sef

Y ffurflenni a ddefnyddir fwyaf i reoli'r gronfa ddata yn effeithlon yw:

 • Ffurflenni rhagargraffedig: diwydiannau celfyddydau graffig sy'n gyfrifol am eu dylunio a'u hargraffu i'w defnyddio.
 • Ffurflenni digidol: gellir dod o hyd i'r meysydd i'w llenwi mewn ffordd sefydlog neu amrywiol. Gallant gynnwys rhai ffenestri cwympo hawdd eu defnyddio fel opsiwn.