aviso legal

Aviso legal e condicións de uso

Documento revisado en 25 / 03 / 2018

Se chegaches aquí, é que che importa o cuarto posterior deste sitio web e os termos nos que elixen interactuar contigo e iso é unha boa noticia para min, como responsable deste sitio web.

O motivo deste texto é explicar detalladamente as funcionalidades deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co responsable e a finalidade dos contidos incluídos no mesmo.

Os seus datos e a súa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndoche que lea tamén os Política de privacidade.

Identificador responsable

O primeiro que debes facer é saber quen é o responsable deste sitio web. En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle:

• Razón social: Pedro Huertas
• CIF/ NIF 75486999Q
• O domicilio social está en C/ Blas de Infante -18001 - (Granada)
• A actividade social é: Web especializada en varias disciplinas de mercadotecnia en liña.

O propósito deste sitio web

• Ofrecer contido relacionado coa actividade de mercadotecnia en liña.
• Xestiona a lista de subscritores do blog e modera os comentarios.
• Xestionar os contidos e comentarios dos servizos ofrecidos.
• Xestionar a rede de afiliados asociados.
• Servizos de mercado propio e de terceiros.

Uso da web

Ao utilizar o sitio web eltecnoanalista.com, o Usuario comprométese a non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de eltecnoanalista.com ou de terceiros ou que poida danar, desactivar ou sobrecargar o sitio web eltecnoanalista.com ou que impida, de calquera forma, o uso normal do sitio web.

eltecnoanalista.com adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, eltecnoanalista.com non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware). ) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel.

En calquera caso, está prohibido que os USUARIOS (podendo eliminar o contido e os comentarios que considere oportunos) realicen condutas que impliquen:

• Almacenar, publicar e/ou transmitir datos, textos, imaxes, ficheiros, ligazóns, software ou outros contidos que resulten censurables segundo as disposicións legais aplicables, ou que segundo a estimación de eltecnoanalista.com sexan ilegais, violentos, ameazantes, abusivo, difamatorio, vulgar, obsceno, racista, xenófobo ou doutro xeito censurable ou ilícito ou que poida causar danos de calquera tipo, especialmente pornográficos.

Obrigas do usuario

Como usuario, infórmase de que o acceso a este sitio web non supón, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial con Pedro Huertas, polo que o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación. vixente, boa fe e orde pública. Queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

• A súa reprodución, distribución ou modificación total ou parcial, a non ser que os seus lexítimos propietarios sexan autorizados;
• Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios;
• O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Política de protección de datos e confidencialidade

Pedro Huertas garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos USUARIOS e o seu tratamento conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, tendo adoptados os niveis de seguridade de protección de datos persoais legalmente esixidos.

Pedro Huertas comprométese a utilizar os datos incluídos no ficheiro "USUARIOS E SUBSCRITOS DA WEB", a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa súa finalidade, así como a cumprir coa súa obriga de gardala e adaptar todas as medidas para evitar a súa alteración. , perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Este sitio web utiliza diferentes sistemas de captación de información persoal especificados no Política de privacidade e onde se informan detalladamente os usos e os propósitos. Este sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para procesar os seus datos persoais para os fins indicados.

O usuario ten o dereito de revocar o seu consentimento previo en calquera momento.

Exercicio de dereitos ARCO

O usuario poderá exercer, respecto dos datos recollidos, os dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999, de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición. Para exercer estes dereitos, o usuario deberá formular unha solicitude escrita e asinada que poderá remitir, xunto coa fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente, ao enderezo postal de Pedro Huertas (é dicir, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) ) ou por correo electrónico, achegando fotocopia do DNI a: info(at)eltecnoanalista.com. Antes de 10 días darase resposta á solicitude para confirmar a execución do dereito que solicitou o exercicio.

Reclamacións

Pedro Huertas informa de que existen formularios de reclamación a disposición dos usuarios e clientes.

O usuario poderá realizar reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a info(at)eltecnoanalista.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

Tamén pode enviar a súa reclamación por correo postal a: Pedro Huertas, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) utilizando, se o desexa, o seguinte formulario de reclamación:

Á atención de: Pedro Huertas

C/ Blas de Infante -18001 - (Granada)

Correo electrónico: info (at) eltecnoanalista.com

• Nome de usuario:
• Enderezo de usuario:
• Sinatura do usuario (só se se presenta en papel):
• Data:
• Motivo da reclamación:

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Mediante as presentes Condicións Xerais non se cede ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial sobre o sitio web eltecnoanalista.com, cuxa propiedade intelectual pertence a Pedro Huertas, quedando expresamente prohibido ao Usuario a súa reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición. ao público, extraendo, reutilizando, reenviando ou aproveitando de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, calquera deles, agás nos casos en que estea legalmente permitido ou autorizado polo titular dos correspondentes dereitos.

O usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén sen limitación texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación dos mesmos) fotografías, material audiovisual e receitas, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor. e outros dereitos lexítimos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e con outros dereitos e leis de propiedade de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que se produciu unha vulneración dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual por mor da introdución de determinados contidos na Web, deberá comunicar esta circunstancia a Pedro Huertas, indicando:

• Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

Ligazóns externas

Pedro Huertas declina calquera responsabilidade respecto da información que se atope fóra deste sitio web, xa que a función dos enlaces que aparecen é unicamente a de informar ao Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto. Pedro Huertas queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través dos ditos enlaces, da veracidade e licitude dos contidos ou da información á que se poida acceder, así como dos prexuízos que poida sufrir o Usuario en virtude de a información atopada no sitio web vinculado.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Pedro Huertas non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar:

• A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento eficaz do sitio web ou dos seus servizos e contidos;
• A existencia de contidos no virus, programas maliciosos ou nocivos;
• Ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

O fornecedor non se responsabiliza en ningún caso dos danos e prexuízos que poidan derivar do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei aplicable e xurisdicción

Con carácter xeral, as relacións entre eltecnoanalista.com e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos Xulgados de Granada.

contacto

No caso de que algún Usuario teña algunha dúbida sobre este aviso legal ou algún comentario no sitio web eltecnoanalista.com, pode poñerse en contacto con info(at)eltecnoanalista.com

eltecnoanalista.com resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do sitio web eltecnoanalista.com así como o presente aviso legal.