ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರು
😀 😃 😊 😚 🥲 😜 😝 😛 😶 😑 😒 🤠 🥳 🤫 😏 😶 😐 😑 🙄 🥳 🤗 🤡 😏 😐 😑 😒 🤠 🤔 🤡 😏 😳 😑 🤨 🤔 🤫 🤭 🤭 🥺 😣 😯 😦 😧 😥 😪 🤤 😭 🤩 😵 🤢 🥴 😥 🤐 😷 😭 🤩 🤮 🤢 🤢 🤯 🤐 😓 😭 🤮 🤢 🤢 🤧 🥵 🥶 💩 💀 ☠ 😿 😾 🤲 🙌 ✌ 🤘 👍 👎 😾 👈 🤜 🤞 ✌ 🤟 👌 👊 ✊ 🤛 🤞 ✌ 🤘 👌 🤌 🤏 👈 👉 👆 👆 🖐 ☝ 💅 🦿 🦶 🫀 👅 👅 🦻 🗣 👁 👧 🫀 🫁 🦴 👨 🗣 🫂 👧 🧒 🫁 👩 👨 🗣 🫂 👧 🧒 👦 🧑🦰 👨🦰 👱♀️ 👱♂️ 👩🦳 🧑🦳 👴 🧑🦲 👨🦲 🧔♀️ 🧔♂️ 👵 🧓 👲 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 🧓 👴 👳♀️ 👳 👳♂️ 🧕 👼 👸 🤴 👰 👰♂️ 🤵♀️ 🙅 🙅♂️ 🙇♀️ 🙇♂️ 💁♀️ 🤷 🙅♀️ 🙅 🙅♂️ 🙆♀️ 🙆♂️ 🤷♀️ 🤷 🤷 🤷 ♂️ 🙋 ♀️ 🙋 🤦♀️ 🤦 🙍♂️ 💇♀️ 🧏♂️ 🙎♀️ 🙎 🙍♀️ 🙍 🙍♂️ 💇 💇♂️ 💆♀️ 💆 💆 💆 ♂️ 🤰 🤱 🧑🍼 👨🍼 🧎♀️ 🧑🦯 🧍♀️ 🧍 🧍♂️ 🚶 🚶♂️ 👩🦯 👨🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 👩🦯 🧑🦯 🏃♀️ 🏃 🏃♂️ 👩 🦼 🧑 🦼 👨🦼 🧑🦽 👨🦽 💃 👨❤️👨 👫 👭 👬 🧑🤝🧑 👩❤️👩 💑 👨❤️👨 👨❤️👨 👩❤️💋👨 👩❤️ 💋👩 💏 👨❤️💋👨 🧡 💛 💞 💓 💜 🤎 🖤 💔 ❤️🩹 ❤️🩹 💟 💗 💖 💝 ❤️🔥 ❤️🩹 ❤️🩹 💟
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ
🐶 🐱 🐯 🦍 🦧 🐧 🐦 🐤 🐥 🦥 🦊 🐗 🐴 🦓 🦒 🦌 🦥 🦦 🦫 🐗 🐴 🦒 🐌 🪲 🦥 🦦 🦄 🐝 🦓 🦋 🐌 🪲 🐞 🐜 🦗 🐢 🐡 🐬 🦭 🐳 🐋 🐘 🦛 🦣 🐄 🦬 🐎 🦙 🐘 🦏 🦛 🐐 🦬 🐪 🐫 🦙 🦏 🦛 🦣 🐄 🐑 🐫 🦙 🐓 🦛 🐏 🐑 🐎 🐖 🐖 🪶 🐕 🦡 🦔 🐾 🐲 🦕 🦖 🎄 🌲 🌳 🍂 🪴 🐲 ☘ 🍀 🎄 🌲 🍃 🍂 🍂 🌿 ☘ 🌵 🎄 🍃 🍂 🍂 🍁 🌾 🌺 🌰 🌓 🌔 🌚 🌝 🌛 ⛅ 🌦 ☁ ☄ 🪐 ⚡ 🌤 ⛅ 🌥 🌦 🌧 🪐 🌞 ☀ 🌤 🌥 🌦 ☁ ☄ 🌩 ☀ 🌤 ❄ 🌦 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌨 ☃ ⛄ 🌬 💥 ❄ 🌫 🌈 ☔ 💧 💦
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ
En 🍎 🍎 🫐 🍑 🥥 🧅 🌽 🌽 🥔 🧇 🍯 🍞 🥖 🫓 🥞 🥞 🧇 🍗 🍞 🥖 🫓 🥨 🥞 🧇 🍗 🍖 🥖 🫓 🧇 🥞 🍗 🍗 🍖 🥖 🥚 🧇 🍳 🍗 🥩 🍤 🥚 🍟 🌭 🫕 🫕 🍡 🍨 🍦 🍰 🧁 🍦 🍢 🍡 🍨 🍦 🍪 🧁 🥧 🍭 🍡 🍩 🍩 🍪 🧁 🥧 🍭 🍬 🍩 🥣 🍪 🥤 🧃 🥛 🍺 🍻 🍷 🥃 🍸 🍹 🍶 🧊 🥄 🍷 🥃 🍹 🍾 🍶 🧊 🍴 🍽 🥢 🥡 🥡
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
⚽ 🏀 🪃 🏓 🥅 🏒 ⛸ 🎿 ⛷ 🏂 🎣 🏋️♂️ 🥋 ⛸ 🎿 ⛷ 🏂 🏋️♀️ 🏋️♂️ 🤺 ⛸ 🤼 ⛷ 🏂 🤸 🏋️♂️ ♂️ ⛹️♀️ ⛹ 🤾♀️ 🤾 🤾♂️ 🧖♀️ 🧗♂️ 🏌️♀️ 🏌 🧘♀️ 🧘 🧘♂️ 🧖 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 🧘♂️ 🧖♀️ 🧖♂️ 🏄♀️ 🏄 🏄 ♂️ 🏊♀️ 🏊 🚴 🚴♂️ 🚵 🚵♂️ 🎖 🎖 🥇 🥈 🏆 🏵 🎗 🎫 🏅 🎪 🥈 🏆 🏵 🎫 🎟 🎪 🤹 ♀️ 🤹 🤹 🪘 🎬 🎸 🪕 🎻 🎲 🧩 🎯 🎳 🪁 🎮 👾 🎰 👮♀️ 🎯 🎳 🧑🚒 👨🚒 👨🚒 👷♀️ 👷 👷♂️ 👩🏭 🧑🏭 👩🔧 🧑🔧 👨🔧 👨🎤 🧑🌾 👨🌾 👩🍳 🧑🍳 👩🎤 🧑🎤 👨🎤 👨🎤 👩 🎨 🧑🎨 👨🎨 👩🏫 👨🏫 👩🎓 👩🔬 👩🔬 👨🎓 🧑💼 👨💼 👩💻 🧑💻 👨💻 👩🔬 🧑🔬 👨🔬 👩🚀 🧑🚀 👨🚀 🧑⚕️ 👨⚕️ 👩⚖️ 🥷 👨⚖️ 👩✈️ 🧑✈️ 👨✈️ 💂 💂♂️ 🥷 🥷 🕵️♀️ 🕵 🕵️♂️ 🤶 🧑🎄 🕴️♀️ 🕴 🧙♂️ 🧝♀️ 🦸♂️ 🦹♀️ 🦹 🧙♀️ 🧙 🧙♂️ 🧝 🧝♂️ 🧚♀️ 🧚 🧚 🧚 ♂️ 🧞♀️ 🧞 🧜♀️ 🧜 🧜♂️ 🧛♀️ 🧛♂️ 🧟♀️ 🧟 👯♀️ 👯 👯♂️ 👪 👨👩👧 👨👩👧👦 👨 👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👩‍👨‍👦 👩‍👩‍👧 👩‍👩‍👧 👩‍👩‍👧‍👦 👩‍👩‍👩‍👩 👨👧 👨👨👧👦 👨👨👦👦 👨👨👧👧 👩👧 👩👧👦 👩👦👦 👩👧👧 👨👦 👨👦 👧 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು
🚗 🚙 🚐 🛹 🛼 🚔 🚍 🚘 🚞 🚆 🚇 🚋 🚝 🛩 🚈 🚞 🚂 🚆 🚊 🚝 🚄 🚅 🚈 🚂 🚆 🚇 🚋 🚁 🚅 🚈 🛬 🚆 🚉 🚁 🛩 ✈ 🚤 🎡 🎢 🏗 🌁 🗼 🏞 🛤 🌅 🗻 🌋 🏝 ⛺ 🏞 🛣 🛤 🌄 🌋 🗾 🏕 ⛺ 🛣 🛤 🌅 🗻 🏖 🏕 ⛺ 🏙 🛤 🌃 🌉 🌌 🌠 🌠 🏟 🌉 🏡 🏚 🏢 🏬 🏣 🏥 🏦 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 🏥 🏦 🕍 🕋 🕋 ⛩
ವಸ್ತುಗಳು
En 📱 📱 💽 💾 📼 📻 🎙 🎙 ⏱ 🔦 🕰 ⏳ 🧮 📡 💡 💡 🔦 🧯 ⏳ 🧮 📡 🔋 💡 🔦 🧯 🗑 🧮 📡 🔦 💡 🧯 🧯 🗑 🧮 💸 🔦 💵 🧯 🛢 🛒 💸 💷 💰 🛠 🛠 🧨 🔪 🗡 ⚔ 🚬 🗡 🔫 🧨 🔪 🗡 🧿 🚬 ⚰ ⚱ 🧨 📿 📿 🧿 🚬 ⚰ ⚱ 🏺 📿 🧬 🔭 🕳 💉 🩸 🩹 🪒 🧻 🛏 🚪 🧳 🔑 🚪 🛋 🪑 🪑 🚪 🪞 🧺 🔑 🧭 🗺 🪑 🛏 🚪 🧳 🧳 🛎 🧭 🗺 ⛱ ⛱ 🛍 🎈 🎈 🎁 📦 📩 📧 📑 🎎 🎐 📬 🗳 📯 📤 📄 📑 📊 📊 📉 📦 🗓 🗓 🗃 🗳 🗄 📊 🗳 📆 📤 🗒 📁 📁 📓 📚 📖 📘 🔐 🔓 📌 📍 🧵 🧶 🔐 🔒 🔓 📍 🧷 🧵 🧶 🔐 🔓 🔓 🖋 🪡 🧵 🔐 🔒 🔓 🖊 🧷 🥼 🦺 🩳 💋 👣 🥿 🥿 👟 🩰 👛 👜 🎩 🎓 🥿 🧣 🎒 👝 👛 💼 👓 👑 ⛑ 🪖 👝 👛 👜 👓 🕶 🥽 🧣 🧤 💍 💍 ☂
ಚಿಹ್ನೆಗಳು
☮ ✝ 🛐 ♑ ♒ 🆔 ⚛ ⚕ 🆚 💮 🉐 🈚 🈸 🈵 ✴ 🆚 🉑 💮 ㊙ 🈸 🈺 🈷 ✴ 🉑 💮 🉐 🈚 🈴 🈷 ✴ 🅰 💮 🅱 🈴 🈴 🈵 🚫 🚭 💢 ♨ 🚯 🚯⁉ 💯 🔆 ⚜ 〽 ⚠ 🚸 🔰 ♻ 💹 🔱 ❎ ⚠ 💠 🔰 ♻ 💹 ❇ ❎ ✅ 💠 🔰 ♻ 💹 ⓜ ❎ 🏧 🚾 ♿ 🅿 ♾ ⓜ 🛗 🚹 ♿ 🚾 ⚧ 🛄 🛅 🚰 🛗 🈁 🚺 ♀ 🛃 🛄 🚮 🛗 🚹 🆖 🆗 ⚧ 🚼 🚮 🚰 🛗 🚹 🆗 🆙 🛃 🚻 🚮 🚰 🛗 ⏯ ⏯ ⏺ ⏏ ⏩ ⏪ 🔂 ◀ ↘ ↙ ↖ ↔ 🔄 ⬅ ⬇ ⤴ ⤵ 🔽 ⃣ ↔ ⬅ ↩ 🔡 🔠 🔣 🎵 ⃣ ⃣ ℹ 🔡 🔠 ➕ ➖ ™ 🔙 🟣 🟤 ⚫ ◼ 🟧 ◽ ▪ 🔸 🔹 🔶 ◼ ◻ ◾ ▪ 🔸 🔹 ⬛ 🔷 🔺 🔻 ▪ 🔈 🔸 ⬛ 🔊 🔇 ♥ 🎴 👁🗨 🕖 🗯 💬 🕐 🕛 🕓 🕞 🕖 🕗 🕘 🕣 🕛 🕜 🕞 🕟 🕗 🕡 🕣 🕛 🕜 🕞 🕟 🕠

ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು. ನೀವು ರವಾನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ a ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಥಂಬ್ಸ್-ಅಪ್ ಕೈ, ಅಂಗೈಗಳು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ Google ಹುಡುಕಾಟವು SMS ಅಥವಾ ಚಾಟ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪದವು ಪದವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಹೃದಯ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಜನರು, ಭಾವನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಮೋಜಿಗಳು.

    ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ➡️

ಸಂವಹನವು ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಬರೆದ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸನ್ನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ. ನಮ್ಮ ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ WhatsApp, Fb, Instagram ಅಥವಾ Snapchat. ನಾವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದುದನ್ನು ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಎಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ವಿವಿಧ ಮುಖಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಮೋಜಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ ವಿಕಸನ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮೋಟಿಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ, a ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪಠ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕದಿರುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ! ಈ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?

ಶಬ್ದ "ಎಮೋಜಿ "ಮತ್ತು ಸಹ" (絵) ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಜಪಾನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು "ಮೋಜಿ" (文字), ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಕಲ್ಪನೆ, ಪದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆದವು.

ಇಂದು ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಪದವಾಗಿತ್ತು!

ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೈಕೆ! ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಕಾನ್ ಎಮೋಟಿಕಾನ್ಗಳು / ಎಮೋಟಿಕಾನ್ಗಳು. ಎಮೋಜಿಗಳು ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಮೋಟಿಕಾನ್‌ಗಳು ಎಮೋಟಿಕಾನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ (-: ಅಥವಾ <3.

"ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು" ಕಥೆ

ದಿ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಸರಿ ??

ಆದರೆ ಕಥೆಯು ತೋರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಎಮೋಜಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ NTT ಡೊಕೊಮೊ ಮೇಲ್, ಹವಾಮಾನ, ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ I-ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿಯರು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.

I-ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ NTT ಡೊಕೊಮೊ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿಗೆಟಕಾ ಕುರಿಟಾ, ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನವು ಎಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯವಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಲ್ಲದ ಕುರಿಟಾ ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು 12 × 12 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ 176 ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಕುರಿಟಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಎಮೋಜಿಗಳ ಲೇಖಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ: ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾನು ಮೂಲತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇತರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಕೆಲವು ನವೀನತೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ NTT DoCoMo ಮತ್ತು Kurita ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ಇದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು: ಎಮೋಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 800 ತಲುಪಿತು! - ಇದು 2005 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ, ಎನ್‌ಟಿಟಿ ಡೊಕೊಮೊದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕುರಿಟಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸರಿ, ಆದರೆ "ಎಮೋಜಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್" ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು?

ನೀವು ಆಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ!

2007 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮೊದಲ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು, ಜಪಾನೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇವುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ, ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಧನದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜಪಾನೀಸ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಮುಖಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಐಒಎಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅದು ಜ್ವರದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ: ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ತಮ್ಮ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು.

ಜಪಾನೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಅಕ್ಷರ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇಂದು, ದಿ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನದಿಂದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿ ಡಿಕ್, ಇದು ಮೊಬಿ ಡಿಕ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು

ಅಗಾಧ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ! ಕೊನೆಯ ವಿಷಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ, ದಿ ಇಂದು ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕೆಲವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ:

1. ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮೋಜಿಗಳ ಬಳಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

2. ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎಮೋಜಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಮೋಜಿಗಳ ಅರ್ಥ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದು.

3. ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಿ

ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

4. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾನವೀಕರಿಸಲು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಎಮೋಜಿಗಳು, ಅವರ ರಚನೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಬಳಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು en ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ.

5. ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ

ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವು ತಲುಪದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

6. ಯಾವಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಎಮೋಜಿಯು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಓದುಗರನ್ನು ಎಮೋಜಿ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ.

7. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಬಳಸಲು. ಕೆಲಸವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಎಮೋಜಿಗಳ ಅರ್ಥ

ನಗುತ್ತಿರುವ

ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಮೋಜಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಕಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ.

ನಗುತ್ತಾ ಅಳುವುದು

ನೀವು ತುಂಬಾ ನಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಳುವ ನಗುವ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಮೋಜಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು XNUMX ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು "ವರ್ಷದ ಪದ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿಫಲಿತ

ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಮುಖವು ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಎಮೋಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕುತೂಹಲವಾಗಿ ನಾವು ಕೈ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು ಎಮೋಟಿಕಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬಹುದು.

ನಗುತ್ತಾ ಬೆವರುತ್ತಾ ತಣ್ಣಗೆ

ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ

ಗುಲಾಬಿ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖವು ನಾಚಿಕೆಯ ನಗುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೃಪ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಎಮೋಟಿಕಾನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ^^ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಭಾವಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಗು ಮುಖ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾದ, ಮುಗ್ಧ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ದೇವದೂತರ ಮುಖವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ.

ಹಿಮ್ಮುಖ

ನನ್ನನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ! ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀರಸವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಜೋಕ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು

ಈ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮುಖವು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಿಡಿತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ "ಸರಿ" ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮುಖ

ಸಮಾಧಾನದ ಈ ಮುಖವು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಯಿತು! ಅಹಿತಕರವಾದದ್ದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ನಗು ಮುಖ

ಹೃದಯದ ಆಕಾರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಎಮೋಜಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಊದುವ ಮುತ್ತು

ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಚುಂಬನ ಎಮೋಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರೀತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರಣಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ಎಮೋಜಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಚುಂಬನದ ಎಮೋಜಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ "ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ", ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ನೆರ್ಡ್ ಮುಖ

ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಕ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಗು, ಮತ್ತು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಈ ಎಮೋಜಿಯು ದಡ್ಡನ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗು

ನೀವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಆದರ್ಶ ಎಮೋಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳಲಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಕ್ಕದ ನಗು

ಆ ಅರ್ಧ ಸ್ಮೈಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಶೀತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಡಿ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮುಂಗೋಪದ

ಈ ಮುಂಗೋಪದ ನೋಟವು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಮುಖ

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಃಖ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿಂತೆ ಮುಖ

ಯಾರಾದರೂ ಆತಂಕ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಳುವುದು ಮುಖ

ಈ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಐಬ್ರೋ ಎಮೋಜಿ ಯಾವುದೋ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದೆ

ಈ ಎಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ, ನೋವು ಅಥವಾ ಸೋಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎಮೋಜಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಾವೋ

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟಾದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಎಮೋಜಿಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪಾಗುವುದು

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೆಳೆತಗೊಂಡಾಗ, ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಜುಗರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಥವಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.

ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದ

ಈ ಭಯಭೀತ ಮುಖವು ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕಲಾವಿದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಂಚ್ ಅವರ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಭಯಭೀತನಾದ

ಈ ಮುಖವು ಯಾರೋ ಹೆದರಿದ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ.

ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು

ಇದು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ. ನೀವು ದಣಿದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನೆಮ್ಮದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖ

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದ, ಮುಜುಗರದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಟಸ್ಥ ಮುಖ

ಈ ಎಮೋಜಿ ತಟಸ್ಥ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಭಾವರಹಿತ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಾ

ಈ ಎಮೋಜಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಣ್ಣುಗಳು

ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಿರಸ್ಕಾರ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶವು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಆಶ್ಚರ್ಯ

ಓ ದೇವರೇ! ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಹಿತಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ.

ಮಲಗಿದೆ

ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ zZz ಎಂದರೆ ಪಾತ್ರವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿರುವಾಗ, ಮಲಗಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿಷಯದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡ್ರೀಮ್

ಈ ಎಮೋಜಿಯು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ಮಂಗಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಾತ್ರವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ದಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮರಳಿ ಕೊಡುವುದು

ಈ ಎಮೋಜಿ ಎಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಸಮ್ಮತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಂಬಿನ ನಗು ಮುಖ

ಸಣ್ಣ ದೆವ್ವದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಸ್ಮೈಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತು

ಹಲ್ಲೆಲುಜಾ! ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಆಚರಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಪ್ಪಾಳೆ

ವಾವ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಈ ಎಮೋಜಿ ಎರಡು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು!

ಮುಷ್ಟಿ

ಈ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಸ್ಟ್ ಎಮೋಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೆಸ್ಚರ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ "ಹಲೋ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಲೋ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ಐಸ್

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನನ್ನಾದರೂ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈ (ಅಂಗೈ)

ಈ ಎಮೋಜಿಯು ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೆಕ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಇದು ನಿಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!"

ಯಾರಾದರೂ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು "ಉಳಿದವರಿಂದ ಮುಜುಗರ" ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು

"ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ಏನು ಮಾಡು, ಸರಿ?" ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರಗ್ ಎಮೋಜಿಯು ಅಜ್ಞಾನ, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಮೋಟಿಕಾನ್ ¯ _ (ツ) _ / ¯ ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಮೀಮ್‌ಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಮೋಜಿಗಳು

ಪೀಚ್ ಎಮೋಜಿ

ಪೀಚ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರಹಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅವನನ್ನು "ಗರಿಷ್ಠ ಎಮೋಟಿಕಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮುಖ

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲ ಸೌಮ್ಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, US ನಲ್ಲಿ, ಪೀಚ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ 1743 ರಿಂದಲೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕಪ್ಪು ಚಂದ್ರನ ಎಮೋಜಿ

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೂನ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಪ್ ಎಮೋಜಿ

ಈ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಪೂಪ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಹು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯೆಂದರೆ ವಿಷಯವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಈ ಪೂಪ್ ರಾಶಿಯ ಸಂತೋಷದ, ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಬಿಳಿಬದನೆ ಎಮೋಜಿ

ಬಿಳಿಬದನೆ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೆಲುವಿನ ನೋಟದ ಮುಖ

ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಈ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಈ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು "ಹೆಚ್ಚಿನ 5" ಆಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಎಮೋಜಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಥವಾ ದಿಟ್ಟತನದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ.