Voorwaarden

Algemene contractvoorwaarden

Voordat u een contract afsluit met een van de diensten die wij u op deze website ter beschikking stellen, is het essentieel dat u de voorwaarden en bepalingen leest die van toepassing zijn op de levering van de diensten aangeboden door eltecnoanalista.com die deel uitmaken van haar hoofdactiviteit, het beschrijven van producten of diensten. : Verkoop van producten in digitaal formaat en online marketingdiensten.

De gebruiker kan alleen toegang krijgen tot deze diensten van eltecnoanalista.com en deze contracteren na het lezen en accepteren van deze contractvoorwaarden.

Door deze voorwaarden te accepteren, is de gebruiker gebonden aan deze voorwaarden, die samen met het privacybeleid onze zakelijke relatie beheersen.

Als u niet akkoord gaat met een deel van de voorwaarden, kunt u de aangeboden services niet inhuren.

eltecnoanalista.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te wijzigen. Als de wijzigingen een wezenlijke wijziging in de voorwaarden inhouden, zal eltecnoanalista.com u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op deze website te plaatsen.

De aangeboden diensten zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen en personen die ten minste 18 jaar oud zijn.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14/04/2016

Verkoper ID

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), wordt de volgende informatie aangeboden:

• Bedrijfsnaam is: Pedro Huertas
• CIF/NIF: 75486999Q
• Maatschappelijke zetel is te C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)
• Identificatie in AGPD: "Gebruikers en webabonnees" "Klanten en leveranciers".
• Sociale activiteit is: online marketingdiensten.

Diensten aangeboden op deze website

eltecnoanalista.com stelt de volgende diensten ter beschikking onder haar bijzondere contractvoorwaarden:

Algemene communicatie
• Ontwerp van online / offline communicatiestrategieën.
• Schrijven van persberichten en nationale of gesegmenteerde verzending.
• Bedrijfsinhoud schrijven.
• Relatie met media en bureaus.

Beeld
• Digitale fotografie voor pers, web en evenementen.
• Standaard retoucheren in JPG en ontwikkeling van RAW.
• Basistraining over digitale fotografie.

SEO
• SEO-advies voor web, blog en e-commerce.
• Basis SEO voor webinhoud.
• Analyse en creatie van links profiel (SEO off page).
• Installatie, configuratie en optimalisatie van WordPress of Joomla.

ontwerp
• Inhoudsopmaak: kranten, tijdschriften, catalogi, boeken, brochures, pdf en ebook,
• Basisontwerp van posters, kaarten, flayers, banners en CTA voor web.
Contentmarketing en inkomende marketing
• Strategieplanning en sociaal plan.
• Inhoud schrijven voor blogs, websites of microsites.
• Beheer van profielen en sociale inhoud (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• SEM-campagnes (AdWords, Facebook-advertenties, Twitter-advertenties)

Radio
• Nieuws en reclamespraak.
• Technische controle van analoge tabellen.

Als een voorwaarde de aangeboden diensten contracteren, bent u verplicht om u te registreren in het bijbehorende formulier op eltecnoanalista.com en registratie-informatie te verstrekken. De registratie-informatie die u verstrekt, moet te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot de ontbinding van het contract met eltecnoanalista.com.

Oplossingen van derden

Sommige services kunnen oplossingen van derden bevatten. eltecnoanalista.com kan links naar websites van derden aanbieden als partners die zijn geassocieerd met eltecnoanalista.com voor de levering van bepaalde diensten.

U stemt er ook mee in dat de Service beveiligingsoplossingen kan bevatten die het gebruik beperken en dat u deze services moet gebruiken in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn opgesteld door eltecnoanalista.com en zijn Beveiligingspartners en dat elk ander gebruik een inbreuk op het auteursrecht kan vormen.

Het is verboden om de beveiligingstechnologie van eltecnoanalista.com om welke reden dan ook te wijzigen, te omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op welke manier dan ook te wijzigen.

Inbreuken op de beveiliging van het systeem of netwerk kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Prijzen en betaalmethoden

U stemt ermee in de diensten te betalen die aan eltecnoanalista.com zijn gecontracteerd in de betalingsvormen die door eltecnoanalista.com worden geaccepteerd en voor elk aanvullend bedrag (inclusief belastingen en toeslagen voor te late betalingen, al naar gelang het geval)

Betaling is altijd 100% op voorhand en diensten worden geleverd wanneer we de betaling bevestigen.

De prijzen die van toepassing zijn op elk product en / of elke service zijn die vermeld op de website op de datum van de bestelling, inclusief, indien van toepassing, alle btw (belasting over de toegevoegde waarde) voor transacties binnen het Spaanse grondgebied.

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde van de Europese Unie

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 37/1992 van 28 december, die de genoemde belasting en Europese Richtlijn 2008/8 / EG regelt, kan de operatie worden vrijgesteld of er niet aan worden onderworpen afhankelijk van het land van vestiging van de koper en van de staat waarin hetzelfde handelt (ondernemer / professional of persoon). Bijgevolg kan in sommige gevallen de uiteindelijke prijs van de bestelling worden gewijzigd ten opzichte van wat op de website wordt vermeld.

De prijs van de diensten of infoproducten verkocht door eltecnoanalista.com omvat de Spaanse btw. De uiteindelijke prijs van uw bestelling kan echter variëren, afhankelijk van het btw-tarief dat van toepassing is op de bestelling. Voor bestellingen bestemd voor andere landen van de Europese Unie, Spaanse btw wordt afgetrokken en het btw-tarief dat overeenkomt met het land van bestemming wordt toegepast. De definitieve prijs verschijnt tijdens de bevestiging van uw bestelling en geeft het btw-tarief weer dat overeenkomt met het land van bestemming van de producten.

De prijzen van de Diensten kunnen op elk moment naar eigen goeddunken van eltecnoanalista.com veranderen. De Diensten bieden geen prijsbescherming of restituties in het geval van prijsverlagingen of promotionele aanbiedingen.

eltecnoanalista.com accepteert deze vormen van betaling:
• Overzetten
• PayPal

Modaliteit van ondersteuning en redelijk gebruik

Diensten moeten via de juiste kanalen worden aangevraagd en binnen een redelijke termijn worden beantwoord.

Deze kanalen zijn de respectieve vormen die zich in elk van de aangeboden diensten bevinden.

Elk verzoek is onderworpen aan evaluatie en goedkeuring door eltecnoanalista.com.

eltecnoanalista.com kan alternatieve oplossingen bieden aan de klant, inclusief verwijzing naar het eltecnoanalista.com partnernetwerk.

Redelijke gebruiksclausule

De term "onbeperkt" is onderworpen aan een fair use-clausule. De definitie van redelijk gebruik wordt naar eigen goeddunken bepaald door eltecnoanalista.com. Klanten waarvan eltecnoanalista.com meent dat ze de service misbruiken, zullen door eltecnoanalista.com worden gecontacteerd.

eltecnoanalista.com behoudt zich het recht voor om de service op te schorten als we van mening zijn dat deze de clausule voor redelijk gebruik overschrijdt.

ontkenning

eltecnoanalista.com garandeert niet dat de beschikbaarheid van het serviceobject van dit contract continu en ononderbroken zal zijn, noch garandeert het verlies van gegevens die op zijn servers worden gehost, onderbreking van commerciële activiteiten of enige schade die voortvloeit uit de werking van de diensten, of de door de Klant gegenereerde verwachtingen als gevolg van:

1. Oorzaken buiten de macht van eltecnoanalista.com en toevallige oorzaken en/of overmacht.
2. Storingen veroorzaakt door onjuist gebruik door de Klant, met name storingen die voortvloeien uit het afsluiten van een ongepaste service voor het type activiteit en gebruik door de Klant en / of door derden via zijn website.
3. Geplande stops en / of wijzigingen in de inhoud gemaakt in onderling overleg tussen de partijen voor het onderhoud of de uitvoering van eerder overeengekomen uitzonderlijke acties.
4. Virussen, computeraanvallen en / of andere acties van derden die de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de diensten te verlenen veroorzaken.
5. Onjuiste of slechte werking van internet.
6. Andere onvoorziene omstandigheden.

Op deze manier stemt de Klant ermee in om deze omstandigheden binnen redelijke grenzen te dragen, waarvoor hij uitdrukkelijk afziet van het claimen van Pedro Huertas van enige contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid voor mogelijke storingen, fouten en gebruik van de gecontracteerde dienst.

Pedro Huertas is in geen geval verantwoordelijk voor fouten of schade veroorzaakt door inefficiënt en te kwader trouw gebruik van de dienst door de Klant. Evenmin is Pedro Huertas verantwoordelijk voor de grote of kleine gevolgen van het gebrek aan communicatie tussen Pedro Huertas en de Klant wanneer dit te wijten is aan het niet functioneren van de verstrekte e-mail of het onjuist zijn van de gegevens die door de Klant zijn verstrekt in zijn gebruikersregistratie van eltecnoanalista.com .

Oorzaken van ontbinding van het contract

De ontbinding van het servicecontract kan op elk moment door een van beide partijen plaatsvinden.

U bent niet gebonden aan voorwaarden van permanentie met eltecnoanalista.com als u niet tevreden bent met onze service.

eltecnoanalista.com kan alle met eltecnoanalista.com gecontracteerde Services onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, als u niet voldoet aan de hierin uiteengezette voorwaarden.

Bij ontbinding van het contract vervalt uw recht om de Services te gebruiken.

De volgende oorzaken zijn de ontbinding van het contract:

• De valsheid, geheel of gedeeltelijk, van de gegevens die worden verstrekt tijdens het contracteren van een dienst.
• De beveiligingstechnologie van eltecnoanalista.com wijzigen, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op enigerlei wijze wijzigen.
• Ook de gevallen van misbruik van ondersteunende diensten vanwege het vereiste van meer uren dan die vastgelegd in het contract.

De ontbinding houdt het verlies van uw rechten op de gecontracteerde dienst in.

Geldigheid van prijzen en aanbiedingen

De diensten die op internet worden aangeboden, en de prijzen hiervan, kunnen worden gekocht terwijl ze in de catalogus van diensten staan ​​die via de website worden weergegeven. Gebruikers worden verzocht toegang te krijgen tot bijgewerkte versies van de website om prijsfouten te voorkomen. In elk geval zullen de bestellingen in uitvoering hun voorwaarden behouden gedurende 7 dagen vanaf het moment van hun formalisatie.

Commerciële intrekking

De intrekking is de de bevoegdheid van een consument van een goed om het binnen een wettelijke termijn van 14 dagen weer te verhandelen, zonder enige verklaring te hoeven vragen of te geven of een boete op te lopen.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend (behalve voor fouten of defecten in het gecontracteerde product of de service), in de volgende gevallen voorzien in artikel 45 van het handelsrecht:

• Contracten voor de levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd, of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of kunnen verslechteren of snel verlopen.
• Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen, schijven en computerprogramma's die zijn ontgrendeld door de consument, evenals computerbestanden die elektronisch zijn geleverd en die onmiddellijk kunnen worden gedownload of gereproduceerd voor permanent gebruik.
• En in het algemeen al die op afstand in gebruik genomen producten die op maat zijn gemaakt: kleding, fotografische ontwikkeling, enz., Of die gevoelig zijn voor kopiëren (boeken, muziek, videogames, enz.).

De wachttijd in digitale inhoudsproducten (zoals digitale boeken), worden opgeschort op het moment dat de sleutels voor toegang tot digitale inhoud worden gebruikt.

Het herroepingsrecht, overeenkomstig artikel 103.a van Wet 1/2007, zal niet van toepassing zijn op het verlenen van diensten, zodra de dienst volledig is uitgevoerd, wanneer de uitvoering is begonnen, met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en gebruiker en met uw bevestiging dat u zich ervan bewust bent dat, zodra het contract volledig is uitgevoerd door eltecnoanalista.com, zijn herroepingsrecht hebben verloren.

Na acceptatie van de uitvoering van de aanbestede werkzaamheden zal eltecnoanalista.com u op de hoogte stellen van de startdatum hiervan.

Als het recht op afwikkeling wordt uitgeoefend 10 dagen voor aanvang van de dienst zal eltecnoanalista.com het ontvangen bedrag zonder enige inhouding en nooit na 14 dagen terugbetalen. Indien voornoemd recht zou zijn uitgeoefend in een termijn minder dan 10 dagen50% van het bedrag wordt geretourneerd en als het later wordt uitgeoefend, wordt er geen bedrag betaald.

Evenzo kan eltecnoanalista.com overgaan tot beëindiging van het contract als de gebruiker de overeenkomstige betaling niet doet of zich schuldig maakt aan een van de acties die zijn uiteengezet in de sectie over oorzaken van ontbinding van het contract.

Hoe het servicecontract te annuleren

Als u uw contract met eltecnoanalista.com wilt annuleren, moet u contact met ons opnemen met een verzoek tot herroeping van het contract voordat de gecontracteerde service wordt uitgevoerd (zie het herroepingsproces en het formulier hieronder)
eltecnoanalista.com garandeert de klant de terugbetaling van de betaalde bedragen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van betrouwbare mededeling van de uitoefening van zijn herroepingsrecht, op voorwaarde dat het voldoet aan de vereisten en is aanvaard door eltecnoanalista.com.

Gevolgen van intrekking

In geval van intrekking door u, zullen wij alle ontvangen betalingen die u aan ons hebt gedaan zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u op de hoogte wordt gebracht van uw beslissing om terug te trekken, terugbetalen. van dit contract en op voorwaarde dat het 10 dagen vóór de startdatum van de gecontracteerde werken op de hoogte is gebracht.

We zullen overgaan tot de terugbetaling met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat u voor de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt bepaald; In ieder geval maakt u geen kosten als gevolg van de vergoeding.

Als het serviceobject van dit contract was begonnen tijdens de herroepingstermijn (14 dagen), in overeenstemming met artikel 108.3 van Wet 1/2007, kan Pedro Huertas het proportionele deel behouden dat overeenkomt met de geleverde service, inclusief de ondersteunende service. in het geval dat de dienst volledig werd geleverd, in overeenstemming met artikel 103.a van voornoemde wet, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Retourzendingen die overeenkomen met betalingen die via PayPal of Stripe zijn gedaan, worden via hetzelfde kanaal gedaan, terwijl andere restituties via bankoverschrijving worden gedaan naar een door de klant opgegeven rekening. De terugbetaling van het bedrag vindt plaats in de volgende 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing tot intrekking.

Alle diensten die wij u hebben verleend, zullen naar hun aard de ontbinding overleven als ze volledig worden betaald, inclusief, zonder beperking, de eigendomsbepalingen, disclaimers, compensatie en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Modelclaim of herroepingsformulier

De gebruiker/koper kan ons op de hoogte stellen van de claim of de herroeping, hetzij per e-mail naar: info(at)eltecnoanalista.com of per post naar het adres dat is aangegeven op het herroepingsformulier.

Kopieer en plak dit formulier in Word, vul het in en verstuur het per e-mail of post.

Ter attentie van Pedro Huertas
C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)
info(at)eltecnoanalista.com

Hierbij laat ik u weten dat ik de verkoopovereenkomst van het volgende goed / de volgende dienst claim / intrek:
........................................................................
De dag ingehuurd: ………….
Geef in geval van een klacht de reden aan:
........................................................................

INDIEN U EEN CONSUMENTENKREDIET HEBT GECONSTATEERD om de aankoop op afstand te financieren, neem dan de volgende tekst op in uw kennisgeving van herroeping:

U wordt ook op de hoogte gebracht dat volgens artikel 29 van Wet 16/2011 van 24 juni kredietovereenkomsten, die, aangezien ik me heb teruggetrokken uit de contractlevering van goederen / diensten en volledig / gedeeltelijk werden gefinancierd door een gekoppeld krediet, Ik ben niet langer zonder boete aan deze kredietovereenkomst gebonden.

Geef vervolgens uw naam aan als consument en gebruiker of van consumenten en gebruikers:

Geef nu uw adres aan als consument en gebruiker of van consumenten en gebruikers:

Geef de datum aan waarop u het contract claimt / annuleert:

Onderteken uw claim/intrekkingsverzoek als het op papier aan Pedro Huertas wordt gemeld
(plaats), naar ……………………………… van ……………………. van 20 ...

De terugbetaling van het bedrag vindt plaats binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop uw retourzending is goedgekeurd.

Europese consumentenregelgeving

De Europese Commissie heeft het eerste Europese platform voor de oplossing van conflicten in online handel gecreëerd die onder de nieuwste consumentenwetgeving valt. In deze zin hebben we als plicht voor een online verkoopplatform de plicht om onze gebruikers te informeren over het bestaan ​​van een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting.

Om het platform voor conflictoplossing te gebruiken, moet de gebruiker de volgende link gebruiken: http://ec.europa.eu/odr

Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, deelt Pedro Huertas de gebruiker mee dat er een persoonlijk gegevensbestand is dat wordt geïdentificeerd als "Klanten/Leveranciers", gecreëerd door en onder de verantwoordelijkheid van Pedro Huertas met de doeleinden die geschikt zijn voor de behandeling, waaronder:

1. a) Het beheer van juridisch-economische relaties tussen de houder en haar klanten.
2. b) Beheer van het servicecontract met de klant.

Voor zover toegestaan ​​door de belanghebbende; zijnde de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de nauwkeurigheid daarvan.

Indien het tegendeel niet wordt vermeld, stemt de eigenaar van de gegevens uitdrukkelijk in met de gehele of gedeeltelijke geautoriseerde verwerking van deze gegevens gedurende de tijd die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.
Pedro Huertas verbindt zich ertoe om te voldoen aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en zijn plicht om deze op te slaan, en om de veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, altijd volgens de stand van de beschikbare technologie .

De gebruiker kan uw communicatie sturen en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen via e-mail: info(at)eltecnoanalista.com samen met geldig bewijs in de wet, zoals een fotokopie van de DNI of gelijkwaardig, met vermelding in het onderwerp " GEGEVENSBESCHERMING".

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Privacy Beleid door Pedro Huertas.

vertrouwelijkheid

Alle informatie en documentatie die wordt gebruikt tijdens het contracteren, ontwikkelen en uitvoeren van de Contractvoorwaarden die de relatie tussen Pedro Huertas en de Klant regelen, is vertrouwelijk. Vertrouwelijke informatie zal niet worden opgevat als informatie die in overeenstemming tussen de Partijen wordt bekendgemaakt, die om dezelfde reden openbaar wordt of die openbaar moet worden gemaakt in overeenstemming met de wetten of met een rechterlijke beslissing van een bevoegde autoriteit en die welke is verkregen door een derde die niet tot geheimhouding verplicht is. Beide partijen verbinden zich ertoe de geheimhoudingsplicht na te leven en deze te handhaven gedurende een periode van minimaal twee (2) jaar nadat de bovengenoemde Contractuele Voorwaarden die de relatie tussen Pedro Huertas en de Klant regelen, zijn geëindigd.

Alle informatie die door de klant wordt ontvangen, of het nu afbeeldingen, teksten, toegangsgegevens zoals gebruikers en wachtwoorden van WordPress, hosting of anderen zijn, wordt vertrouwelijk behandeld, de overdracht aan derden is strikt verboden tenzij we uw toestemming hebben en altijd hetzelfde doel als waarmee de gegevens zijn verkregen.

Beperking van aansprakelijkheid

eltecnoanalista.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op het web, de configuratie en presentatie, toegangsvoorwaarden, contractvoorwaarden, enz. . Daarom moet de GEBRUIKER toegang hebben tot bijgewerkte versies van de pagina.

In geen geval is eltecnoanalista.com verantwoordelijk voor contractbreuk van uw kant, nalatigheid met betrekking tot de site, de service of enige inhoud, voor gederfde winst, verlies van gebruik of echte, speciale, indirecte schade, incidentele, punitieve schade of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw misbruik van de verstrekte hulpmiddelen.

De enige verantwoordelijkheid van eltecnoanalista.com is om de contractservice voor advertenties te leveren in de algemene voorwaarden die in dit contractbeleid worden vermeld.

eltecnoanalista.com is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van de aangeboden producten of diensten.

intellectueel eigendom

Pedro Huertas is de eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de eltecnoanalista.com-pagina, en van de daarin opgenomen elementen, waaronder de downloadbare tijdschriften op het web.

Het is ten strengste verboden om de inhoud van de pagina geheel of gedeeltelijk te wijzigen, door te sturen, te verspreiden, opnieuw te gebruiken, door te sturen of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder toestemming van Pedro Huertas.

De schending van een van de bovengenoemde rechten kan een schending van deze bepalingen vormen, evenals een misdrijf dat strafbaar is in overeenstemming met art. 270 en volgende van het huidige wetboek van strafrecht.

In het geval dat de gebruiker een incident, opmerking of claim wil melden, kan hij een e-mail sturen naar info(at)eltecnoanalista.com met vermelding van hun voor- en achternaam, de gekochte dienst en met vermelding van de redenen voor hun claim.

Om contact op te nemen met Pedro Huertas of om enige twijfel, vraag of claim te uiten, kunt u een van de volgende middelen gebruiken:

E-mail: info(at)eltecnoanalista.com

Taal

De taal waarin het contract tussen eltecnoanalista.com en de Klant wordt gesloten is Spaans.

Jurisdictie en toepasselijke wetgeving

eltecnoanalista.com en DE GEBRUIKER zijn onderworpen aan het oplossen van geschillen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website, volgens de Spaanse wet, en worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Granada.