Disclaimer

Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Document beoordeeld op 25 / 03 / 2018

Als u hier bent aangekomen, is het dat u geeft om de achterkamer van deze website en de voorwaarden waarin ik ervoor kies om met u te communiceren en dat is geweldig nieuws voor mij, als verantwoordelijke voor deze website.

De reden voor deze tekst is om de functionaliteiten van deze website in detail uit te leggen en u alle informatie te verstrekken met betrekking tot de verantwoordelijke persoon en het doel van de inhoud die erin is opgenomen.

Uw gegevens en uw privacy zijn van het grootste belang op deze website en daarom raad ik u aan ook de te lezen Privacybeleid.

Verantwoordelijke identificatie

Het eerste wat u moet doen, is weten wie verantwoordelijk is voor deze website. In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel informeert het u:

• Bedrijfsnaam is: Pedro Huertas
• CIF/NIF 75486999Q
• Maatschappelijke zetel is te C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)
• Sociale activiteit is: Web gespecialiseerd in verschillende disciplines van online marketing.

Het doel van deze website

• Inhoud bieden met betrekking tot de activiteit van Online Marketing.
• Beheer de lijst met abonnees van de blog en gematigde reacties.
• Beheer de inhoud en opmerkingen van de aangeboden diensten.
• Beheer het netwerk van aangesloten partners.
• Markt eigen diensten en diensten van derden.

Gebruik van internet

Bij het gebruik van de eltecnoanalista.com-website verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en rechten van eltecnoanalista.com of derden zou kunnen schaden of dat de eltecnoanalista-website.com zou kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten of dat verhindert, op welke manier dan ook, het normale gebruik van de website.

eltecnoanalista.com neemt redelijkerwijs adequate veiligheidsmaatregelen om het bestaan ​​van virussen te detecteren. De Gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat eltecnoanalista.com daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in computersystemen kunnen veroorzaken (software en hardware). ) van de Gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen.

In elk geval is het verboden dat de GEBRUIKERS (in staat zijn om de inhoud en opmerkingen te verwijderen die zij geschikt achten) gedrag vertonen dat omvat:

• Gegevens, teksten, afbeeldingen, bestanden, links, software of andere inhoud opslaan, publiceren en/of verzenden die aanstootgevend is volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, of die volgens de inschatting van eltecnoanalista.com illegaal, gewelddadig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch, xenofoob of anderszins verwerpelijk of onwettig of die schade van welke aard dan ook kan veroorzaken, met name pornografisch.

Verplichtingen van de gebruiker

Als gebruiker wordt u erop gewezen dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met Pedro Huertas inhoudt. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, de diensten en inhoud ervan te gebruiken zonder de wetgeving te overtreden van kracht, goede trouw en openbare orde. Het gebruik van de website voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren, is verboden.

Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

• Hun reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij geautoriseerd door hun rechtmatige eigenaars;
• Elke schending van de rechten van de aanbieder of van de rechtmatige eigenaars;
• Het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheidsbeleid

Pedro Huertas garandeert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door GEBRUIKERS worden verstrekt en hun behandeling in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, waarbij hij de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens heeft aangenomen.

Pedro Huertas verbindt zich ertoe de gegevens die zijn opgenomen in het bestand "WEBGEBRUIKER EN ABONNEE" te gebruiken, de vertrouwelijkheid ervan te respecteren en te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals zijn verplichting om ze te bewaren en alle maatregelen aan te passen om wijziging te voorkomen , verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, in overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat het reglement voor de ontwikkeling van organieke wet 15/1999 van 13 december Bescherming van persoonsgegevens goedkeurt.

Deze website maakt gebruik van verschillende systemen voor het vastleggen van persoonlijke informatie zoals gespecificeerd in de Privacybeleid en waar het gebruik en de doeleinden in detail worden gerapporteerd. Deze website vereist altijd de voorafgaande toestemming van de gebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwerken voor de aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht om zijn voorafgaande toestemming te allen tijde in te trekken.

ARCO rechten uitoefenen

De gebruiker kan, met betrekking tot de verzamelde gegevens, de rechten uitoefenen die zijn erkend in de organieke wet 15/1999, op toegang, rectificatie of annulering van gegevens en verzet. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen dat hij, samen met een fotokopie van zijn DNI of een gelijkwaardig identificatiedocument, kan sturen naar het postadres van Pedro Huertas (dat wil zeggen, C/ Blas de Infante -18001 - (Granada) ) of per e-mail, met een fotokopie van de DNI naar: info(at)eltecnoanalista.com. Binnen 10 dagen zal het verzoek worden beantwoord ter bevestiging van de uitvoering van het recht dat u hebt aangevraagd om uit te oefenen.

Vorderingen

Pedro Huertas meldt dat er claimformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten.

De gebruiker kan claims indienen door hun claimformulier op te vragen of door een e-mail te sturen naar info(at)eltecnoanalista.com met vermelding van hun voor- en achternaam, de gekochte dienst of het product en de redenen voor hun claim.

U kunt uw claim ook per post opsturen naar: Pedro Huertas, C/ Blas de Infante -18001 – (Granada) met gebruikmaking van, indien gewenst, het volgende claimformulier:

Ter attentie van: Pedro Huertas

C/ Blas de Infante -18001 – (Granada)

E-mail: info(at)eltecnoanalista.com

• Gebruikersnaam:
• Gebruikersadres:
• Gebruikershandtekening (alleen indien op papier gepresenteerd):
• Datum:
• Reden voor claim:

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Door middel van deze Algemene Voorwaarden worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten overgedragen over de website eltecnoanalista.com, waarvan de intellectuele eigendom toebehoort aan Pedro Huertas, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden te reproduceren, transformeren, distribueren, openbaar te communiceren, beschikbaar te stellen aan het publiek, het extraheren, hergebruiken, doorsturen of gebruiken van welke aard dan ook, met welke middelen of procedure dan ook, van een van hen, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan ​​of toegestaan ​​door de eigenaar van de overeenkomstige rechten.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de hele website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, indeling en presentatie van dezelfde) foto's, audiovisueel materiaal en recepten, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere geregistreerde legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op het web, moeten ze Pedro Huertas op de hoogte stellen van deze omstandigheid, met vermelding van:

• Persoonsgegevens van de belanghebbende die houder is van de vermeende inbreuk, of geven de vertegenwoordiging aan waarmee hij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere partij dan de belanghebbende.
Vermeld de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Externe links

Pedro Huertas wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden, aangezien de functie van de links die verschijnen uitsluitend is om de Gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp. Pedro Huertas is ontheven van alle verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van dergelijke links, het resultaat verkregen via deze links, de waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de inhoud of informatie die toegankelijk is, evenals de schade die de Gebruiker kan lijden op grond van de informatie op de gelinkte website.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Pedro Huertas geeft geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

• Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of zijn diensten en inhoud;
• Het bestaan ​​van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
• Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische kennisgeving;
• Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen eltecnoanalista.com en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken van Granada.

Contact

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische kennisgeving of opmerkingen over de eltecnoanalista.com-website, kunnen ze contact opnemen met info(at)eltecnoanalista.com

eltecnoanalista.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de website eltecnoanalista.com evenals deze juridische kennisgeving te wijzigen.